Regulamin uczestnictwa w Akademii

REGULAMIN UCZESTNICZENIA W ZAJĘCIACH "AKADEMII SIATKÓWKI PLIŃSKI & WIKA"
1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin ustala warunki i zasady uczestnictwa w zajęciach siatkarskich Akademii Siatkówki Pliński & Wika, zwanej dalej „Akademią”.
1.2. Uczestnikiem Akademii może zostać każdy uczeń szkoły podstawowej w jednej z trzech utworzonych grup szkoleniowych: klasy I-III, klasy IV-VI, klasy VII-VIII.
1.3. Każdy uczestnik rozpoczyna zajęcia po wypełnieniu i podpisaniu "Deklaracji członkowskiej" przez rodzica lub opiekuna prawnego.
1.4. Warunkiem uczestnictwa w Akademii jest brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach sportowych. Uczestnik Akademii jest zobowiązany do przedstawienia stosownego oświadczenia rodziców lub opiekunów prawnych pod rygorem niedopuszczenia do zajęć.
1.7. Zajęcia w Akademii mają charakter zajęć pozalekcyjnych i odpowiedzialność za doprowadzenie oraz odebranie dzieci z w/w zajęć ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie.
1.8. Zajęcia odbywają się w trakcie roku szkolnego dwa razy w tygodniu przez ok. 90 minut.
1.9. Za zajęcia należy opłacać miesięczną składkę członkowską. Składki należy wpłacać na podane przez organizatora konto bankowe.

2. Prawa i obowiązki uczestnika Akademii


2.1. W zajęciach treningowych mogą brać udział tylko osoby bez przeciwwskazań do uprawiania sportu. W przypadku odniesienia urazu, kontuzji lub złego samopoczucia Uczestnik zajęć powinien natychmiast zgłosić się do trenera i poinformować go o swojej dolegliwości.
2.2. Aby uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez Akademię należy posiadać zgodę rodziców/opiekunów prawnych.
2.3. Uczestnik Akademii zobowiązuje się godnie reprezentować zespół w trakcie treningu, meczu jak i w życiu codziennym. Uczestnik powinien szanować innych zawodników, zarówno w drużynie własnej, jak i drużynie przeciwnika oraz przestrzegać zasad fair-play i dobrego wychowania.Każdy uczestnik zobowiązuje się dbać o powierzony mu sprzęt sportowy. Każdego Uczestnika obowiązuje punktualność.
2.4. Każdy uczestnik powinien dbać o koleżeńską atmosferę w zespole. Wszelkie problemy należy zgłaszać trenerowi osobiście lub w obecności zespołu.
2.5. Uczestnik zawsze ma prawo zgłosić się ze swoimi problemami, a nauczyciel/trener prowadzący zajęcia ma obowiązek zrobić co może, aby udzielić pomocy.
2.6. Uczestnik zajęć ponosi odpowiedzialność za swoje rzeczy pozostawione w szatni.
2.7. Każdy aktywny członek Akademii ma możliwość zakupienia stroju z logo Akademii. 
2.8. Każdy członek Akademii zostanie ubezpieczony od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków tylko i wyłączne w czasie zajęć.
2.9. W razie niewłaściwego zachowania Uczestnika zajęć, w tym zachowania zagrażającego zdrowiu, życiu, bezpieczeństwu swojemu i innych uczestników lub zachowania dezorganizujące i utrudniające prowadzenie zajęć dla grupy, prowadzący zajęcia ma prawo do wyciągnięcia wobec niego konsekwencji obejmujących wykluczenie z wykonywania wybranych przez trenera ćwiczeń, zakazu uczestnictwa w danym treningu, aż do usunięcia z zajęć włącznie. W takim przypadku nie przysługuje Uczestnikowi zwrot kosztów, jeśli usuniecie uczestnika z zajęć nastąpiło z jego winy. 


3. Prawa i obowiązki rodziców/ opiekunów prawnych uczestnika Akademii

3.1. Każdy rodzic/opiekun prawny zobligowany jest do zapoznania się z Regulaminem Akademii.
3.2. Zgłoszenie dziecka do Akademii oznacza akceptację praw i obowiązków zawartych w niniejszym Regulaminie i stosowania się do jego ustaleń.
3.3. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązują się do regularnego opłacania składek członkowskich. Składkę należy wpłacić na podane przez organizatora konto bankowe.
3.4. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązują się do złożenia oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych dziecka do uczestniczenia w zajęciach Akademii oraz do informowania nauczyciela/trenera prowadzącego o wszelkich zmianach w stanie zdrowia dziecka uniemożliwiających jego uczestnictwo w zajęciach.
3.5. Rodzice/opiekunowie prawni wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka w celach związanych z członkostwem w Akademii oraz zgodę na bezpłatne wykorzystanie wizerunku dziecka do celów związanych z promocją Akademii.
3.6. Rodzice/opiekunowie prawni mają prawo zgłaszać się indywidualnie ze wszystkimi problemami i wątpliwościami do trenera prowadzącego lub koordynatorów projektu.


4. Postanowienia końcowe

4.1. Uczestnik, który deklaruje udział w zajęciach, zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
4.2. Akademia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
4.3. Nauczyciel/Trener prowadzący daną grupę ma prawo zwołania zebrania z rodzicami/opiekunami prawnymi w celu przedstawienia spraw bieżących lub organizacyjnych.
4.4. Wszystkie pozostałe sprawy, których nie określa niniejszy Regulamin, ma prawo i obowiązek w pierwszej kolejności rozstrzygać organizator Akademii.
4.5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2021r.